Back

政府資助計劃

政府嘅資助五花八門

,究竟邊一樣適合自己?或者我可以申請到幾多?可能大家都唔清楚。政府推出最新嘅免費諮詢!大家千祈唔好錯過重要係一對一。 政府今次叫做到野! 大家唔洗再怕麻煩 !希望可以真系幫到手!!!

「中小企資援組」(SME ReachOut)的支援小隊已於 2020 年 1 月 1 日 起開始投入服務,透過與中小企直接見面會談,協助他們配對合適的資助計劃方案,並解答申請上的問題,以提高中小企對政府資助計劃的認知,鼓勵他們善用政府資助。

政府為中小企提供超過40多個資助計劃,當中包括五個普及性資助計劃:發展品牌、升級轉型及拓展內銷市場的專項基金(BUD專項基金)、中小企業市場推廣基金(EMF)、科技券(TVP)、零售業人力需求管理科技應用支援計劃 (ReTAAS)及企業支援計劃(ESS)。

如有查詢,請聯絡「中小企資援組」
電話:2788 6868 電郵:sme_reachout@hkpc.org

此基金資助的創科項目能為市民帶來更方便、舒適和安全的生活,或照顧特殊社群的需要。

創意智優計劃資助有助創意產業發展的項目,你可在此瀏覽計劃的詳情和申請資格,以及於網上提交申請書。

此基金旨在鼓勵及協助香港企業提升科技水平,並為其業務注入更多創新意念。基金轄下共有四種不同的資助計劃,你可在此瀏覽計劃詳情、申請截止日期、過去項目資料及其他實用資料。

專利申請資助計劃以撥款形式,協助本地公司及個人為其發明申請專利。本網頁提供詳情及推廣申請表格。

此計劃協助合資格的零售企業利用科技提升生產力。

這些計劃協助香港中小企業取得融資,用作購置營運設備及器材、滿足營運資金需要;擴展海外市場;以及提高整體或個別行業的香港企業的競爭力。

香港科技園公司的科培計劃/生物科培計劃旨在為新成立的科技公司提供全面協助。合資格公司在三年及四年培育期內可分別獲取港幣63.9萬及85.1萬元津貼資助,並獲分配免租期長達12個月的辦公室或實驗室及享有其他支援服務。

社創基金支援不同形式和階段的創新扶貧項目,包括意念醞釀、原型、創業以至業務擴展。基金已委聘協創機構設計及管理資助計劃,有興趣開展創新扶貧項目的機構及人士,可直接聯絡相關協創機構