Back

寵物用品網頁案例

寵物用品網頁案例 -網上商店

我哋經常都收到唔同客戶嘅問題就係擔心究竟Wordpress嘅網上商店可以做到咩效果?

好多人都會話wordpress定不是專係做網上商店佢只能夠做到一啲普通網站,我哋就以我哋希望喺度可以畀到一些參考大家究竟使用word pass可以做到嘅網站做到什麼效果。

 

https://www.hapet.com.tw/